Historie spolku

Pracujeme na tom 🙂

2000
jsme vznikli
300 +
uspořádaných akcí
200 +
členů za dobu existence
100 +
členů v současné době

2010

Spolek byl založen 13. května 2010 ustanovující valnou hromadou na půdě Filozofické fakulty Univerzity. Již z kraje akademického roku 2010/2011 členové spolku poprvé organizovali seznamovací kurz v Bílém potoce pod Smrkem, kterého se účastnilo celkem 41 studentů prvního ročníku. Dne 13. 10. 2010 proběhla první řádná valná hromada, která zvolila první vedení Spolku. Na tomto zasedání přijalo členstvo spolku i jeho neoficiální název – FFabula. V letním semestru téhož akademického byl poprvé uspořádán přípravný kurzy pro uchazeče o studium. Největší akcí však byla Letní škola interdisciplinárních přístupů, jejímž tématem byla „Historie a paměť“ a které se zúčastnily desítky studentů i přednášejících.

...

Pracujeme na tom!

2020

Rok 2020 byl jedním z nejtěžších let, jimiž si spolek prošel, neboť byl poznamenán pandemií Covidu 19, což znamenalo útlum veškerých našich aktivit. Tento stav dopadl zejména na první ročníky, které na počátku akademického roku ještě stihly seznamovací kurz a další akce, s úplným lockdownem ale přišlo naprosté zpřetrhání všech společenských vazeb v dosud integrujících se kolektivech. Úkolem spolku proto bylo najít cesty, jak přenést svou činnost do online prostoru, aby mohl pokračovat v jednom ze svých hlavních úkolů – vytváření platformy pro navazování a utužování kontaktů mezi studentstvem. Pořádala se proto online spolkohraní a socializační akce přes platfromu MS Teams. Také přípravné kurzy se přesunuly do online prostoru. Na tuto tradici bylo navázáno – spolek doteď poskytuje možnost se na kurzy připojit online, což umožňuje pohodlnější účast mimopražským uchazečům a uchazečkám o studium. Vzhledem k tomu, že byly zavřené i knihovny, založili členové spolku Svépomocnou historickou knihovnu na Facebooku, která soužila a dosud slouží jako prostor pro získávání těžko dostupné literatury.

2021

S ustupující pandemií a rozvolňujícími se pravidly bylo hlavním úkolem nově nastupujícího výboru oživit spolek po více jak roce vytržení z jeho běžných aktivit, při čemž s musel potýkat s dosud trvajícími, často nejasně definovanými opatřeními a s problematickou integrací ročníků studentstva, jež bylo pandemií bezprostředně poznamenáno. Byly proto oživeny tradiční spolkové akce a za účelem jejich propagace došlo k posílení prezentace spolku navenek na sociálních sítích i k navazování spoluprací s dalšími fakultními spolky. Rovněž došlo k opětovnému navázání dobrých vztahů s historickými ústavy, s nimiž spolek nově spolupořádá Setkání se zájemci o magisterské studium historie na FF UK. 

2022

Po úspěšném oživení spolku po pandemických letech pokračovaly jeho snahy o naplňování jeho cílů, což se dařilo díky skvělé návštěvnosti akcí jak ze strany prvních ročníků, tak ze strany stávajícího studenstva i po pandemii mobilizujícího se absolventstva. Pokračovala spolupráce jak s historickými ústavy a fakultními spolky, ale i se spolky mimo FF UK i UK. 

2023

Na tohle je ještě brzy;)

Přejít nahoru