Studijní FAQ

Mnoho věcí může být matoucích a my jsme tu od toho, abychom vám pomohli! Pokud jste nenašli odpověď v FAQ níže, napište nám a společně problém vyřešíme 🙂

*Toto FAQ obsahuje pouze nejčastější dotazy, s nimiž jsme se setkali během naší činnosti, a je i možné, že pro zodpovězení určitých dotazů nemáme dostatečné znalosti. Pokud jste nenašli, co jste hledali, je možné využít fakultního FAQ, případně se ptejte vedoucích svých prací, tajemníků/tajemnic svých ústavů/kateder nebo studijního či příslušného oddělení.

Toto FAQ stále rozšiřujeme 🙂 Pokud máte návrh, co bychom měli ještě doplnit či zmínit, napište nám na e-mail vybor@ffabula.cz nebo na naše sociální sítě!

Pro více informací přejděte na web naší fakulty, kde naleznete všechny potřebné informace. 

Pro více informací přejděte do další sekce našeho FAQ, která je tomuto tématu přímo věnována.  

Pro všechny potřebné informace přejděte na web naší fakulty

To, zda si zvolíte jednoobor či dvouobor, záleží zcela na vás. Jednoobor bývá o něco méně náročný, protože musíte plnit předměty, které jsou si vzájemně mnohdy velmi podobné, a pro lidi, kteří znají své zaměření, se jedná o nejrychlejší cestu, jak získat komplexní a hloubkové vzdělání v oblasti, která je zajímá. Dvouobor je časově náročnější, daleko hůře se kombinuje s prací a mimoškolními aktivitami, oba studované obory poznáte méně do hloubky než vaši jednooboroví kolegové a mnohdy je třeba prodloužení standardní doby studia o rok. Na druhou stranu absolventi dvouoborů získávají interdisciplinární náhled a možným benefitem je pak i lepší uplatnitelnost na pracovním trhu. Obě možnosti jsou skvělé, je proto na vás, jakou z nich si zvolíte. Hodily-li by se vám osobní zkušenosti od jednooborových či dvouoborových studentů a studentek, napište nám a my vás přepojíme na jednoho z našich kolegů či kolegyň, od nichž získáte všechny potřebné informace! 🙂

Studující sdruženého studia (dvouoboru) mají odlišný studijní plán, než mají jejich jednooboroví kolegové a kolegyně. Oproti nim plní méně předmětů z oboru oborů, a to jak povinných, tak povinně volitelných. Dvouoboroví studující absolvují vlastně redukovanou formu obou svých oborů – plní pouze klíčové povinné předměty, nemusí plnit vysoký počet PVP. Zpravidla plní kreditově vysoce ohodnocené předměty, a proto nemají problém se splněním minimálních počtů kreditů pro postup do dalších ročníků, což může být v případě jednooboru občas problém.

Při studiu historie na FF UK se setkáte se třemi druhy předmětů: 

1) Povinné předměty

Předměty, které jsou podmínkou pro úspěšné dokončení studia. Pokud nějaký z nich nesplníte, nebudete připuštěni ke státním závěrečným zkouškám, a proto je nutné absolvovat všechny, jež vám ukládá váš studijní plán. Studijní plán si můžete vygenerovat na webu FF UK

Zpravidla se jedná o předměty přehledového charakteru či o předměty, které jsou naprostým základem pro pochopení vámi studovaného oboru.

V SIS ze vám povinné předměty po zapsání zobrazují zelenou barvou.

2) Povinně volitelné předměty (PVP)

Skupina předmětů, z nichž si povinně volíte a zapisujete ty, které vás zajímají nebo se vám hodí. Ve svém studijním plánu naleznete přesný počet kreditů, který si musíte splnit absolvováním předmětů z této sekce. 

Většinou se jedná o specializační, úžeji zaměřené předměty, které vám pomáhají prohlubovat znalost v oblasti, která vás zajímá. 

V SIS se tyto předměty po zapsání zobrazují oranžovou barvou.

3) Volitelné předměty 

Do této skupiny spadají předměty, které nenajdete ve svém studijním plánu jako povinné a která váš ústav/katedra nevypsal/a jako PVP. Jedná se tedy o předměty z jiných ústavů, kateder či fakult. Zde je zcela na vás, jaký předmět si zapíšete, a to ať už ze zájmu, nebo protože potřebujete jeho prostřednictvím nasbírat kredity pro dosažení povinného minima pro připuštění ke státnicím. 

Do této kategorie spadají kupříkladu jazykové kurzy z Jazykového centra UK či jakékoliv jiné předměty, které si zapíšete mimo PP a PVP. Váš studijní plán vám však umožňuje zapsat pouze limitovaný objem kreditů, které můžete za tyto předměty získat jako efektivní (= kredity, které se vám započítávají do celkového počtu kreditů, které musíte splnit během studia). Těchto předmětů si můžete zapsat, kolik chcete, ale je třeba proto dávat pozor, zda se vám kredity za ně započítávají jako efektivní. Tuto sekci proto vnímejte spíš jako doplňkovou a soustřeďte se na své PP a PVP. 

Tyto předměty se v SIS po zapsání zobrazují černou barvou.

 

Pro úspěšné dokončení studia je třeba (kromě splnění všech PP a daného počtu PVP) dbát také na správný poměr všech zapsaný předmětů. Kredity za PP a PVP vám nemusí stačit pro dosažení minimální počtu kreditů pro připuštění ke státním závěrečným zkouškám, a proto musíte limit doplnit z kategorie PVP, případně VP. Avšak tyto kredity mohou tvořit pouze určité procento z celkového počtu všech vašich kreditů. Jaký je tento podíl se dočtete ve studijním plánu, která je pro vás NEJDŮLEŽITĚJŠÍ POMŮCKOU!

Při výběru předmětů se řídíme nabídkou našeho ústavu/katedry a naším studijním plánem. V něm naleznete vypsané všechny vaše povinné předměty, které musíte (!) během svého studia splnit, a počet kreditů, které máte povinnost získat za povinně volitelné předměty. Studijní plán si vygenerujte na na webu fakulty a řiďte se výhradně jím – vaši spolužáci mohou mít studijní plán jiný, a proto je opravdu důležité mít ten svůj! Při zápisů předmětů v SIS také kontrolujte, zda jste si zapsali předměty pod správnými kódy, které najdete právě ve svém studijním plánu. 

Studijní plán je „návodem“ na úspěšné splnění studijních povinností. Naleznete v něm seznam svých povinných předmětů, počet kreditů, které musíte získat za povinně volitelné předměty, za kolik kreditů si můžete zapsat volitelné předměty, podmínky pro připuštění ke státnicím, státnicové okruhy a mnoho dalšího.

Technicky:

Nejlepší návod, jak si v SIS zapsat předměty, naleznete v Manuálech FF UK, kde naleznete i návody na připojení se k eduroam nebo k získání licencí MS Office.

Prakticky:

Své povinné a povinně volitelné předměty, jež jsou určeny pro váš obor a ročník, naleznete v SIS v sekci Zápis předmětů a rozvrhu > Zápis (studijní plán). Ve stejné sekci naleznete i předměty společného základu (v případě Bc. studujících jsou to filozofie, jazykové zkoušky a Proseminář akademické práce). Volitelné předměty, vč. kurzů Jazykového centra, zapisujeme též v sekci Zápis předmětů a rozvrhu, ale před Zápis (vlastní), kde požadované předměty dohledáváme buď přímo pomocí jejich kódů, či dle pracoviště (ústav/katedra), vyučujícího nebo jiných kritérií.

Jako první si zapisujeme jazykové kurzy, máme-li o ně zájem, neboť místa v nich se plní nejrychleji. Poté si zapisujeme předměty povinného základu (hlavně filozofie), kde místa též mizí rychle. Povinně volitelné předměty mají obvykle omezený počet míst, a proto dáváme při zápisu přednost i jim. Povinné předměty jsou pak obvykle dimenzovány tak, aby kapacitně dostačovaly odpovídajícímu počtu studujících, kteří je mají v daný semestr absolvovat, a proto jejich zápis necháváme obvykle na konec. Výjimkou jsou semináře či povinné předměty rozdělené na paralelky, kde se chcete dostat ke konkrétním vyučujícím – těm dáváme přednost před velkokapacitními přednáškami.

Jste-li nerozhodní, jaké předměty si zapsat, radíme, abyste si zapsali všechny, které vás zaujmou. Během první týdnů výuky je obejdete, zjistíte, jaké se vám zamlouvají nejvíce, a odepíšete si ty, které nesplnily vaše očekávání. 

Pokud jste se nedostali do nějakého kurzu, neváhejte se zapsat na čekací listinu! Díky výše zmíněné praxi, které je mezi studujícími opravdu běžná, je velká šance, že se několik lidí před vámi z kurzu odepíše a vy v něm tak získáte místo. 

Poté, si co zapíšete všechny předměty, si zkontrolujte, zda je máte zapsané pod správnými kódy. Ty naleznete ve svém studijním plánu (o tom, co je studijní plán, viz výše). Občas se stává, že je předmět vypsán pod chybným kódem, což by pro vás poté na konci studia znamenalo zbytečnou byrokracii navíc. 

Poté, co si předměty zapíšete, nezapomeňte provést kontrolu (Zápis předmětů a rozvrhu > Kontrola)! Kontrola vás upozorní na překrývající se předměty a na případné nesplněné prerekvizity či jiné problémy. Pokud kontrolu neprovedete, předměty se vám nezapíší! To samé platí i o předmětech, které si dáte „do košíku“ – tuto funkci doporučujeme nepoužívat. 

Ano a doporučujeme to udělat! Tyto předměty se vám započítají jako volitelné, a proto je třeba jen dávat pozor, aby počet kreditů, které za ně získáte, nebyl moc vysoký a nepřesahoval maximální povolený poměr, který je uveden ve vašem studijním plánu. Volitelné předměty slouží jako doplněk, nikoliv jako náhrada za povinné a povinně volitelné předměty! Nebojte se je ale zapisovat, byl by hřích nevyužít široké nabídky předmětů na naší fakultě/univerzitě. 

K překrývání předmětů dochází zejména u dvouoborových studujících anebo se kryjí povinné a povinně volitelné předměty. K překryvům povinných předmětů by docházet nemělo. 

Pokud se vám kryje povinný předmět s povinně volitelným, upřednostněte raději ten povinný. Pokud se vám kryjí dva povinné předměty, máte několik možností.

(1) Můžete absolvovat oba naráz, přičemž kontaktujete příslušné vyučující, zda by vám udělali výjimku z docházky. V tom případě dostanete v obou kurzech pravděpodobně práci navíc.

(2) Nehlídá-li se na předmětu docházka, můžete se domluvit se spolužáky, jestli by vám neposílali zápisky a předměty se nechte zapsané oba. Je na vás, zda jste OK s tím na předmět nechodit a přijít až ke zkoušce.

(3) Zapište si jen jeden z nich, ale dávejte pozor, zda jeden z předmětů, mezi nimiž se rozhodujete, není vyučovaný jednou za dva roky. To bývá obvykle případ menších ústavů/kateder. Pokud jste nuceni předmět nezapsat, čekáte na jeho opětovné vypsání do druhého roku, což s sebou může nést potřebu prodloužení studia. 

Nejlepším místem, kde hledat veškeré materiály a podklady ke studiu, jsou v případě historie knihovny a archivy. Po nástupu budete nejprve potřebovat knihovny. Dobrou zprávou je, že přímo na hlavní budově FF UK, kde je vyučována většina historických předmětů, sídlí hned několik knihoven, které dohromady čítají téměř 1 milion svazků. Zde je přehled nejdůležitějších z nich:

Jediné, co potřebujete k užívání fakultních (i univerzitních!) knihoven je platný průkaz ISIC, který dostanete ve výdejním centru po zápisu do studia, a elektronická přihláška, jíž naleznete a vyplníte v centrálním vyhledávači UKAŽ. Po získání průkazu a vyplnění přihlášky máte právo využívat všechny knihovny UK. Pro další dotazy poslouží Návod na používání knihovny, jenž vyhotovili přímo knihovníci. 

Za zvážení stojí i zřízení čtenářského konta v Národní knihovně nebo v Městské knihovně, které též disponují bohatými fondy historické literatury. Tyto možnosti jsou užitečné zejména během zkouškového období, kdy bývá relevantní literatura ve fakultních knihovnách rozpůjčovaná.

K pokročilejšímu výzkumu budete pak potřebovat archivy – ty vyhledávejte dle vašeho tématu po poradě s vedoucím práce, na níž archiválie potřebujete. Základní přehled archivní soustavy v ČR naleznete na stránkách Ministerstva vnitra.

Všechny potřebné informace k tomu, za jakých podmínek vám bude atestace za kurz udělena, naleznete v sylabu kurzu. Sylaby kurzů by měly být nahrané v SIS nejpozději při otevření zápisu kurzů. Mají formu buď souboru PDF/DOCX, který si z profilu kurzu v SIS stáhnete a prohlédnete, případně výčtu kritérií přímo v samotném profilu kurzu. Pokud kurz není opatřen sylabem (proklikejte všechny kódy předmětu, občas sylabus bývá připojený jen k jednomu z nich), kontaktujte vyučujícího daného kurzu s dotazem, a to buď na první hodině či přes e-mailovou adresu, kterou naleznete na stránkách jeho ústavu. Pokud vám vyučující neodpoví, kontaktujte tajemníka jeho ústavu. Vyučující mají povinnost vám kritéria pro splnění kurzu sdělit v začátku výuky.

Ne! Pokud v průběhu semestru zjistíte, že je předmět nad vaše síly nebo už vám nedává to, co byste očekávali, a nemůžete si ho už odepsat, tak nesplněný předmět není překážkou pro dokončení studia. Jediné, co se stane, je to, že vám bude viset v SIS jako nesplněný, což ničemu nevadí. 

To, kolik dní v týdnu vám zabere studium, je opravdu individuální. Závisí to, v jakém ročníku jste, jaké předměty plníte a na kdy jsou tyto předměty rozvrženy. Řiďte se primárně svým studijním plánem, který je většinou doporučený, což znamená, že si můžete některé předměty libovolně přesouvat mezi ročníky, nemají-li prerekvizitu! Dávejte si také pozor na předměty, jež se vyučují jednou za dva roky, což může být na některých ústavech většina. Čas plnění předmětů můžete také ovlivňovat volbou paralelek, je-li tato možnost k dispozici. Obecně lze říci, že na bakaláři je ke studiu vhodná spíše pouze brigáda s flexibilní pracovní dobou, zaměstnání pak spíše až na magistru či doktorátu, kdy je váš studijní plán flexibilnější. Nicméně znovu opakujeme, že odpověď na tuto otázku je opravdu velice individuální 🙂 

Budova naší fakulty již bohužel nedostačuje počtu studujících a objemu vyučovaných kurzů, a proto na FF nenalezneme velké prostory vyhrazené pro trávení volného času. Existuje ale několik výjimek:

Studovny Knihovny Jana Palacha v suterénu hlavní budovy, kde jsou pro studující k dispozici studijní místa i relaxační zóna. V KJP si též můžete půjčit nabíječky, sluchátka, notebooky, tablety a jiné předměty, které byste potřebovali k výuce či pro příjemné trávení vaší pauzy. KJP má též venkovní sezení na dvorku, které bývá otevřené od května do října. Omezený počet studijních míst nabízí i Historický kabinet (místnost P203).

Neformální prostředí nabízí Bistro Mezi řádky, které se nachází v přízemí hlavní budovy. Kromě stolků nabízí bistro i nápoje, malá jídla i polední menu. 

Místa k sezení poté naleznete rozeseta po chodbách budovy, ať už se jedná o lavičky či stoly se židlemi. Nejklidnější místo je pak před vstupem do auly.

V okolí fakulty se pak nachází řada kaváren, kam je možné vycestovat za kávou a něčím k snědku. Pro nerušené studování doporučujeme i studovnu v Klementinu (Národní knihovna) nebo Ústřední knihovně (Městská knihovna) na Marianském náměstí – obojí kousek od fakulty. 

Díky poloze v centru máme opravdu širokou škálu možností, kde uspokojit svůj hlad či žízeň po náročných hodinách studia. 

Přímo na fakultě se nachází Bistro Mezi řádky, které nabízí menší slaná i sladká jídla, v poledne i polední menu. Máte-li vlastní jídlo, můžete si ho ohřát v mikrovlnce v místnosti Studentské rady (P002). 

Polední menu nabízí Pizzeria Donna, The Pub či Kozlovna, které jsou vzdálené jednu ulici od fakulty. V okolí je pak mnoho dalších podniků, které jsou otevřeny k individuálnímu objevování;)

Cenově dostupnějšími místy jsou pak nedaleké fastfoody (KFC, Bageterie Boulevard), bistro v Ústřední knihovně nebo legendární Řeznictví Kosina. 

Přejít nahoru