Stanovy

Stanovy jsou základním dokumentem spolku, jenž určuje jeho podobu, strukturu, fungování, povinnosti, funkce a stanovuje jeho vnitřní pravidla a mechanismy.

Stanovy Spolku studentů historie FF UK

Preambule

Spolek studentů historie FF UK je dobrovolným a nezávislým spolkem studentů a absolventů kateder a ústavů zajišťujících výuku historických věd na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze (dále též „FF UK“). Spolek navazuje na bohatý spolkový život studentů historie a dlouhou tradici studentského života na půdě pražské filozofické fakulty.

Článek I.
Úvodní ustanovení

1. Název spolku zní „Spolek studentů historie FF UK“.
2. Pro svou identifikaci se spolek neformálně prezentuje také pod názvem „FFabula“ a pod anglickým názvem “Students of History Association, Faculty of Arts, Charles University”.
3. Sídlem spolku je Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, na adrese náměstí Jana Palacha 1/2, 110 00 Praha 1 – Staré Město.
4. Spolek působí primárně na akademické půdě Univerzity Karlovy.
5. Cílem spolku je:
      a. vytvářet prostor pro svobodnou diskuzi o historii a spřízněných tématech,
      b. zintenzivňovat a zkvalitňovat komunikaci studentů historie a spřízněných oborů na FF UK,
      c. udržovat fungující spolupráci se všemi historickými ústavy FF UK,
      d. vytvářet podmínky pro odbornou činnost studentů historie a spřízněných oborů navazováním kontaktů s institucemi a odbornou                              veřejností.
6. Za účelem plnění svých cílů spolek pořádá odborné přednášky, diskusní setkání, semináře, přípravné kurzy a další vzdělávací a společenské akce.

Článek II.
Členství
 1. Spolek zná čestné a řádné členství.
 2. Řádnými členy spolku se mohou stát studenti nebo absolventi FF UK, kteří souhlasí se stanovami a cíli spolku.
 3. Čestnými členy spolku se mohou stát ti, kteří se významně zasloužili o spolek a zároveň s udělením čestného členství souhlasí.
 4. Řádné členství vzniká rozhodnutím výboru na základě vyplněné a odevzdané přihlášky na stanoveném formuláři a po zaplacení členského příspěvku.
 5. Čestné členství vzniká rozhodnutím valné hromady na základě návrhu kteréhokoliv člena.
 6. Evidenci členů spolku vede disciplinární komise. Seznam řádných členů je neveřejný. Seznam čestných členů je veřejný.
 7. Člen má právo:

a. účastnit se činnosti spolku a jeho orgánů a být o této činnosti informován,

b. volit orgány spolku a být do nich volen,

c. účastnit se valné hromady, a to buď osobně, nebo v zastoupení plnou mocí,

d. obracet se na orgány spolku s podněty k činnosti spolku a žádat o jejich vyjádření,

e. podílet se na stanovování cílů a forem činnosti spolku.

     8. Člen má povinnost:

a. dodržovat stanovy spolku a jeho vnitřní předpisy,

b. podílet se podle svých možností na plnění cílů spolku a na naplňování rozhodnutí spolkových orgánů,

c. svědomitě vykonávat funkce v orgánech spolku,

d. dbát na to, aby nebyly poškozovány zájmy a dobré jméno spolku a FF UK,

e. v případě řádného členství platit členské příspěvky.

    9. Členství ve spolku zaniká:

a. vystoupením člena oznámením výboru nebo disciplinární komisi, a to okamžikem doručení oznámení,

b. rozhodnutím disciplinární komise o vyloučení člena na základě opakovaného nebo hrubého porušení těchto stanov,

c. neuhrazením členských příspěvků ve dvou po sobě následujících obdobích,

d. smrtí člena nebo jeho prohlášením za mrtvého,

e. v případě řádného členství udělením čestného členství,

f. zánikem spolku.

Článek III.
Orgány spolku

Orgány spolku jsou:
    a. valná hromada
    b. výbor
    c. předseda
    d. místopředseda
    e. pokladník
    f. tajemník
   g. disciplinární komise

Článek IV.
Valná hromada
 1. Valná hromada je nejvyšším orgánem spolku. Rozhodnutí valné hromady jsou závazná pro všechny členy a orgány spolku
 2.  Valnou hromadu svolává výbor, a to nejméně jednou ročně. Výbor svolá valnou hromadu vždy během prvního měsíce akademického roku.
 3. V případě, že alespoň čtvrtina členů požádá o svolání valné hromady, musí být valná hromada svolána ve lhůtě do 14 dnů, ale ne dříve než za 7 dnů, není-li v žádosti uvedena lhůta pozdější.
 4. Oznámení o svolání valné hromady musí být zveřejněno a zasláno všem členům spolku nejpozději 7 dnů před termínem konání, musí být opatřeno přesným datem a místem konání a navrženým programem.
 5. Valná hromada je usnášeníschopná, je-li přítomna alespoň čtvrtina všech řádných členů spolku, přičemž na člena zastoupeného plnou mocí se hledí jako na přítomného. Nesejde-li se usnášeníschopná valná hromada, svolá výbor nejpozději do 21 dnů, ale ne dříve než za 7 dnů, náhradní valnou hromadu. Tato valná hromada je usnášeníschopná bez ohledu na počet přítomných členů.
 6. Valná hromada přijímá rozhodnutí hlasováním. Rozhodnutí je přijato, jestliže pro jeho přijetí hlasuje nadpoloviční většina hlasujících členů, neurčí-li stanovy jinak. Mezi hlasující se nepočítají přítomní členové, kteří se zdrží.
 7. Valná hromada zejména:
          a. rozhoduje o změnách vnitřních předpisů spolku,
          b. určuje formy a konkretizaci činnosti spolku pro příslušné období,
          c. je informována o činnosti orgánů spolku,
          d. schvaluje závěrečnou zprávu výboru o činnosti spolku, závěrečnou zprávu o hospodaření spolku a bere na vědomí revizní zprávu,
          e. tajným hlasováním volí předsedu, místopředsedu, další členy výboru a disciplinární komisi,
          f. stanovuje výši členských příspěvků,
          g. uděluje čestné členství ve spolku,
          h. slouží jako odvolací i dovolací orgán proti rozhodnutím kteréhokoliv orgánu spolku.
 8. Valná hromada dále dvoutřetinovou většinou přítomných členů:
          a. rozhoduje o změnách stanov spolku,
          b. odvolává výbor, předsedu, místopředsedu a disciplinární komisi,
          c. rozhoduje o zániku spolku nebo jeho sloučení s jiným.
Článek V.
Výbor
 1. Výbor je výkonným orgánem spolku, který řídí spolek v období mezi valnými hromadami.
 2. Výbor je pětičlenný. Skládá se z předsedy, místopředsedy a tří dalších členů.
 3. Zasedání výboru je usnášeníschopné, je-li přítomna alespoň polovina jeho členů.
 4. Výbor přijímá rozhodnutí hlasováním. Rozhodnutí je přijato, jestliže pro jeho přijetí hlasuje nadpoloviční většina všech jeho členů.
 5. Členové výboru jsou voleni valnou hromadou z řad členů spolku.
 6. Funkční období výboru začíná jeho zvolením a končí zvolením nového výboru. Volba nového výboru proběhne vždy nejpozději na první usnášeníschopné valné hromadě v akademickém roce.
 7. V případě, že dojde k zániku členství u člena výboru nebo k jeho rezignaci, je toto místo nabídnuto tomu členu, který při poslední volbě do výboru dosáhl z nezvolených kandidátů nejvyššího počtu hlasů, nejméně však jedné třetiny hlasů posledního zvoleného člena výboru, a současně splňuje podmínky pro členství ve výboru. Není-li žádný takový člen, zůstává výbor neúplný.
 8. Pokud klesne počet členů výboru pod tři, svolají jeho zbylí členové valnou hromadu, na které proběhnou volby na uprázdněná místa.
 9. Výbor zejména:
        a. řídí činnost spolku v souladu s rozhodnutími valné hromady a zabezpečuje jejich naplnění,
        b. koordinuje jednotlivé aktivity spolku a garantuje jejich realizaci,
        c. dohlíží na aktivity spolku a činnost členů směřující k jejich realizaci,
        d. zodpovídá za naplňování cílů spolku,
        e. vydává vnitřní předpisy spolku,
        f. připravuje podklady pro jednání valné hromady,
        g. schvaluje rozpočet spolku,
        h. předkládá valné hromadě ke schválení závěrečnou zprávu výboru o činnosti spolku a závěrečnou zprávu o hospodaření spolku,
         i. jmenuje a odvolává tajemníka a pokladníka,
        j. V případě, že dojde k zániku členství u člena disciplinární komise nebo k jeho rezignaci a není náhradníka, volí nového člena disciplinární komise,
        k. rozhoduje o přijetí za člena spolku,
        l. navrhuje disciplinární komisi vyloučení člena.
Článek VI.
Předseda
 1. Předseda je statutárním orgánem spolku
 2. Předseda je volen valnou hromadou z řad členů spolku.
 3. Mandát předsedy vzniká jeho zvolením a zaniká zvolením nového předsedy spolku, odstoupením nebo zánikem členství ve spolku. Zvolen může být maximálně dvě po sobě následující funkční období.
 4. V případě uvolnění funkce předsedy se místopředseda automaticky stává novým předsedou.
 5. Předseda zejména:
        a. reprezentuje spolek navenek,
        b. právně jedná za spolek samostatně,
        c. disponuje samostatným podpisovým právem,
        d. svolává zasedání výboru a stojí v jeho čele,
        e. zodpovídá za naplnění rozhodnutí výboru a valné hromady,
        f. řídí každodenní chod spolku v součinnosti s určenými orgány spolku,
        g. zajišťuje informování členů o činnostech spolku,
        h. vypracovává závěrečnou zprávu výboru o činnosti spolku,
        i. pověřuje místopředsedu výkonem pravomocí předsedy v době své nepřítomnosti,
        j. na návrh výboru zplnomocňuje další členy spolku k samostatnému výkonu části jeho pravomocí a k samostatnému právnímu jednání za spolek,
        k. vykonává další úkoly, jimiž ho orgány spolku pověří.
Článek VII.
Místopředseda
 1. Místopředseda je statutárním orgánem spolku.
 2. Místopředseda je volen valnou hromadou z řad členů spolku.
 3. Mandát místopředsedy vzniká jeho zvolením a zaniká zvolením nového místopředsedy spolku, odstoupením, nabytím funkce předsedy nebo zánikem členství ve spolku. Zvolen může být maximálně dvě po sobě následující funkční období.
 4. V případě uvolnění funkce místopředsedy je nový místopředseda volen výborem z řad jeho členů.
 5. Místopředseda zejména:

a. právně jedná za spolek samostatně,
b. disponuje podpisovým právem; svá rozhodnutí, pokud možno, konzultuje s předsedou,
c. zastupuje předsedu v době jeho nepřítomnosti a má přitom práva a povinnosti předsedy,
d. vykonává další úkoly, jimiž ho orgány spolku pověří.

Článek VIII.
Pokladník

1. Pokladník je statutárním orgánem spolku.
2. Pokladníka jmenuje a odvolává výbor z řad členů spolku.
3. Pokladník zodpovídá za hospodaření spolku, zejména pak:
      a. právně jedná za spolek samostatně,
      b. disponuje podpisovým právem; svá rozhodnutí konzultuje s předsedou,
      c. zodpovídá za plnění zákonných povinností v nakládání s finančními prostředky a majetkem spolku,
      d. vede účetnictví spolku,
      e. informuje výbor o finanční situaci spolku,
      f. vypracovává závěrečnou zprávu o hospodaření spolku,
      g. vykonává další úkoly, jimiž ho orgány spolku pověří.
4. Pokladník se pravidelně účastní jednání výboru.

Článek IX.
Tajemník

1. Tajemníka jmenuje a odvolává výbor z řad jeho členů. 

2. Tajemník zodpovídá za administrativní chod spolku, zejména pak: 

a. zhotovuje zápisy,

b. kontroluje smlouvy,

c. vede evidenci majetku,

d. vykonává další úkoly, jimiž ho orgány spolku pověří.

3. Tajemník se pravidelně účastní jednání výboru. 

Článek X.
Disciplinární komise

1. Disciplinární komise je kontrolním a rozhodčím orgánem spolku.
2. Disciplinární komise je tříčlenná.
3. Zasedání disciplinární komise je usnášeníschopné, je-li přítomna alespoň polovina jejích členů.
4. Disciplinární komise přijímá rozhodnutí hlasováním. Rozhodnutí je přijato, jestliže pro jeho přijetí hlasuje nadpoloviční většina všech jejích          členů.
5. Členové disciplinární komise jsou voleni valnou hromadou z řad členů spolku.
6. Členství v disciplinární komisi je neslučitelné se členstvím ve výboru a funkcí pokladníka.
7. Funkční období disciplinární komise začíná její ustavující schůzí a končí ustavující schůzí nové disciplinární komise. Volba nového člena              disciplinární komise proběhne vždy nejpozději na první usnášeníschopné valné hromadě v akademickém roce.
8. V případě, že dojde k zániku členství u člena disciplinární komise nebo k jeho rezignaci, je toto místo nabídnuto tomu členu, který při poslední volbě do disciplinární komise dosáhl z nezvolených kandidátů nejvyššího počtu hlasů, nejméně však jedné třetiny hlasů posledního zvoleného člena výboru, a současně splňuje podmínky pro členství v disciplinární komisi. Není-li žádný takový člen, jmenuje nového člena disciplinární komise na návrh jejích zbylých členů výbor.
9. Disciplinární komise zejména:
      a. kontroluje činnost spolku a jeho orgánů,
      b. kontroluje hospodaření spolku,
      c. na podnět členů spolku podává závazný výklad stanov a vnitřních předpisů spolku,
      d. dohlíží na řádné dodržování stanov a vnitřních předpisů spolku,
      e. rozhoduje o zrušení vnitřních předpisů spolku nebo jejich částí, pokud jsou v rozporu se stanovami nebo jinými vyššími předpisy,
      f. předkládá valné hromadě revizní zprávu,
      g. vede evidenci členů spolku,
      h. kontroluje výběr členských příspěvků,
      i. usiluje o urovnávání případných sporů uvnitř spolku,
      j. slouží jako odvolací orgán proti rozhodnutím kteréhokoliv orgánu spolku s výjimkou valné hromady,
      k. rozhoduje o návrhu výboru na vyloučení člena.
10. V rámci své činnosti má disciplinární komise právo vyžádat si od všech orgánů spolku veškeré materiály potřebné pro účely své kontrolní činnosti a požadovat od orgánů spolku nebo od jeho zaměstnanců vysvětlení k jednotlivým záležitostem.
11. V případě závažných důvodů, za které se považuje zejména soustavné nebo hrubé porušování stanov a platných právních předpisů ze strany statutárních orgánů spolku nebo dlouhodobá neaktivita statutárních orgánů nebo celého výboru, může disciplinární komise z vlastního podnětu svolat mimořádnou valnou hromadu. Na náležitosti oznámení o svolání takové valné hromady se obdobně použije čl. IV, odst. 4.
12. Předseda disciplinární komise:
      a. je volen disciplinární komisí z řad jejích členů,
      b. zastupuje disciplinární komisi navenek,
      c. svolává zasedání disciplinární komise a stojí v jeho čele,
      d. vypracovává revizní zprávu.

Článek XI.
Přechodná a závěrečná ustanovení

1. Zrušují se stanovy spolku ze dne 8. října 2014 ve znění změn a doplňků.
2. Rozhodnutí orgánů spolku, přijatá před nabytím účinnosti těchto stanov, zůstávají v platnosti.
3. Tyto stanovy nabývají účinnosti schválením valnou hromadou dne 26. října 2023.

Ke stažení:

Přejít nahoru