Pište dějiny - literární soutěž

O soutěži

Prázdninová amatérská literární soutěž pro milovníky historie na volné téma a volnou formou… Přijímáme všechny literární texty, které v nejširším slova smyslu souvisí s historií, nicméně každoročně přidáváme pro zpestření několik témat. Témata jsou záměrně velice abstraktní a nemají autory a autorky nijak omezovat, ale naopak je inspirovat. Soutěžíme o hodnotné ceny!

Forma příspěvků

Uvítáme všechna poetická, dramatická, prozaická a další literární díla. Hodnocena budou po umělecké stránce, tedy nikoliv například jejich odbornost.

Omezte prosím vizuální úpravy textu na nutné minimum. Při hodnocení bude brána v potaz pouze literární stránka textu. Nepřikládejte ani žádné ilustrace.

Ač nechceme autorky a autory omezovat v tvůrčím zápalu, pro porotu bude ideální, pokud se omezíte na 2-20 normostran textu. Navíc, v případě, že se rozhodnete zasadit do dějin svá poetická díla, neposílejte nám přes dvanáct jednotlivých básní, ale u poezie nám posílejte minimálně 600 znaků textu, nebo 3 jakkoli dlouhé básničky. Letos jsme zavedli i tyto dolní hranice délky příspěvků, protože pro porotu bylo velmi náročné zhodnotit a dostatečně docenit velmi krátká díla.

Pravidla pro odevzdání

Přihlásit se můžou všichni milovníci a milovnice historie. Soutěž rozhodně není jen pro členstvo spolku nebo studentky a studenty.

Autoři a autorky mohou zasílat po jednom příspěvku ke každému z témat (tedy celkem 3 příspěvky).

Příspěvky ve formátu doc., nebo docx. nám zasílejte na adresu obscura@ffabula.cz s předmětem „soutěž“.

Nově díla nejlépe podepište a své jméno uveďte i v mailu. Váš příspěvek bude, než ho předáme porotě, anonymizován a na autorství, i kdyby bylo nějakým způsobem zjevné, nebude při hodnocení brán zřetel. V názvu jednotlivých souborů, nebo v jejich samotných textech také uveďte, do jaké kategorie patří (na jaké téma jsou napsané). Do textu také můžete napsat nějaký originální název vašeho příspěvku, který by se pro přehlednost ideálně neměl shodovat s názvem tématu.
Posílejte nám jen zatím nepublikované texty a samozřejmě se musí jednat o autorská díla.

Pastiš / alternativní historie / paměť
 
Uzávěrka soutěže: 1. 9. 2024
 
Pastiš – V roce 1974 byl poblíž Nag Hammádí objeven arabsky, hebrejsky a latinsky psaný rukopis. Jeho text pochází z předvečera křižáckého útoku na Jeruzalém roku 1099. Jeho autor je jedním z obyvatel města, kteří se sešli na náměstí, kam je svolal místní řecký učenec zvaný Kopt. Právě rozhovor s ním, otázky, které mu ustrašené, zoufalé i odhodlané obyvatelstvo pokládalo a moudrost, o kterou se s ním podělil, tento dokument zaznamenává. Můžeme se v něm tak dočíst o lásce, obavách, milostné touze a vizích budoucnosti, které trápily lidskou mysl před téměř tisíciletím… jenomže to není tak úplně pravda. Rukopis nalezený v Akkonu je kniha brazilského spisovatele Paula Coelha, která se svou formou pouze tváří jako prastarý záznam nadčasové moudrosti. Takový “pastiš” se většinou definuje jako současné dílo, které reflektovaně přebírá literární formu odpovídající časovému zasazení jejího obsahu. Budeme ale rádi pokud nám pošlete vaše současná i historická díla zasazená do některého z literárních žánrů minulosti. Možná si tak od vás přečteme nějaký antický epos, středověkou travestii, nebo veršované drama renesance. Možná dokonce dosáhnete úspěchů autorů naší vizuální ilustrace pánů Hanky, Lindy a Horčičky.
 
Alternativní historie – Každý ví, že na nádvoří Louvru stojí pyramida. Každý také ví, kdo jí postavil a že palác už dávno neslouží jako venkovské sídlo francouzských králů. Vlastně zde poslední francouzský král nalezl svou smrt. Aztékové obětovali Františka I. na vrcholu nového chrámu slunce, ale to se stalo až několik let po přistání prince Atahaulpy v Lisabonu, popravě Martina Luthera a podmanění habsburského impéria. Inkové dobyli polovinu Evropy pomocí zbraní, nového náboženství tolerance i politických intrik jejich florentského rádce. Těchto událostí se ale bohužel nedožili jejich hlavní strůjci, zbloudilý italský mořeplavec, který zemřel jako šašek na kubánském dvoře, ani dávná výprava vikingské princezny, kterou na cestě podél nově objeveného kontinentu provázela dávka štěstí ale i nakažlivých infekcí. Historie se mohla ubírat mnoha směry, které navždy zůstanou otevřeny pouze naší fantazii. Takto si Laurent Binet představoval kolonizaci Evropy a my doufáme, že i vy popustíte uzdu imaginaci. Alternativní historie je vždy oblíbený žánr, vyžaduje nicméně nejen představivost, ale i smysl pro detail a uvěřitelnost.
 
PaměťYambo Bodoni je téměř šedesátiletý milánský knihkupec, který se jednoho dne probudil v nemocnici s téměř dokonalou pamětí. Ví, že jeho jmenovec byl slavným typografem v Napoleonově armádě. ten si zase vzal Jozefínu a zemřel 5. května 1821. Také ví, že duben je nejkrutější měsíc a že jeho vlastní jméno je Arthur Gordon Pym… ne, říkejte mu Izmael… Ne… To vše jsou vlastně jen věci, co za celý život vyčetl ze svých milovaných knih. Nepamatuje si jména svých dcer, ani že čaj přestane chutnat hořce, když se do něj přidá cukr. Pro Yamba se historie stala pamětí a paměť historií. Tajemný plamen královny Loany je románem od Umberta Eca, kde se hravě mísí vzpomínky na dětství s pohnutou historií válečné Itálie. Zkuste si i vy zavzpomínat a napište nám, jak různě se paměť může křížit, ale i doplňovat s výkladem historie

Mikrohistorie / intersekcionalita / dekolonizace

Výsledky byly vyhlášeny

Mikrohistorie – Napište příběhy/básně, ve kterých nefiguruje nikdo v žádném smyslu významný, ani se netýkají žádných přelomových dějinných událostí, ale stejně jsou relevantní pro naše vnímání historie.

Intersekcionalita a dějiny menšin – Napište příběhy/básně z prostředí etnické, náboženské, sexuální, ideové, nebo jiné menšiny, která se v historii ocitla na úplném okraji většinové společnosti.

Dekolonizace historie – Napište příběhy/básně, které budou prezentovat svébytné vnímání okolního světa a jeho historického vývoje z pohledu aktérů nepříslušejících k evropské kultuře a západní civilizaci.

Témata jsou záměrně velice abstraktní a nemají autory a autorky nijak omezovat, ale naopak je inspirovat. Tento rok jsme se rozhodli vám nabídnout náměty z okruhů vědecké práce samotných historiků a historiček. Pokusíme se vám zprostředkovat několik různých metod historického bádání, které budete moci převést do uměleckých textů. Budeme ale velmi rádi, když témata pojmete jakkoli kreativně.

Je stále možné zasílat příspěvky na volné téma ve volném stylu. Rozhodně není v našem zájmu nějaké texty odmítat. Jednotlivé žánry (poezii, prózu, drama) hodnotíme odděleně a ideálně dělíme kategorie i na zmíněná témata. Snažíme se, aby měli všichni stejnou poměrnou šanci na vítězství, a to nehledě na počet zaslaných příspěvků v jednotlivých soutěžních kategoriích. Pouze tematické texty mírně upřednostňujeme proti těm, které jsou psané na vyloženě volný historický námět.

Pouť / záhada, šifra / nová společnost

Výsledky byly vyhlášeny

Pouť – Před 1400 lety musel poslední prorok islámu Muhammad odejít z Mekky do Medíny a zde svým souvěrcům nakázal Hadždž, jeden z pilířů islámu a pouť opačným směrem. Proto se budeme těšit na všechny vaše příspěvky na téma Pouť/Cesta. Dějiny lidstva rozhodně nejsou jen dějinami sedentismu a vy se také nemusíte omezovat jen na náboženské poutě. Organizované přesuny, výpravy a treky měly napříč historií mnoho účelů a významů, ať už se jedná o dobyvačnou kolonizaci, objevné a vědecké expedice nebo třeba politické protesty proti solnému monopolu a nemovitému vlastnictví.

Záhada/Šifra – Před 200 lety byl Jeanem-François Champollionem přeložen hieroglyfický text takzvané Rosettské desky, epigrafu dekretu Ptolemaia V., který zobrazoval totožný text ve třech verzích- v řecké alfabetě, egyptském démotickém písmu a hieroglyfech. Historie je často vnímána jako věda hromadící a kompilující fakta, nicméně historici a historičky stejně tak často pracují i s otázkami, na které již odpovědět nelze. Proto uvítáme všechny vaše příspěvky, které se budou týkat historických záhad i záhad historie.

Nová společnosti – Před 100 lety pochodovali fašisté na Řím a vítězící socialistické republiky podepsaly smlouvu o vytvoření Sovětského svazu. Obě nová státní zřízení nastoupila cestu radikálního experiment podobně jako řečtí revolucionáři a brazilští separatisté o 100 let dříve. Nové státy byly často založeny na revolučních představách proměny společnosti, která měla být založena na rovnosti, pradávných mýtech, nebo vizi pozemského ráje. Proto přivítáme i vaše příspěvky o osudech společností a jednotlivců, které/ří v naději i obavách prožili tento skok do neznáma.

Témata jsou záměrně velice abstraktní a nemají autory a autorky nijak omezovat, ale naopak je inspirovat. Tento rok jsme se rozhodli vám nabídnout náměty z okruhů vědecké práce samotných historiků a historiček. Pokusíme se vám zprostředkovat několik různých metod historického bádání, které budete moci převést do uměleckých textů. Budeme ale velmi rádi, když témata pojmete jakkoli kreativně.

Je stále možné zasílat příspěvky na volné téma ve volném stylu. Rozhodně není v našem zájmu nějaké texty odmítat. Jednotlivé žánry (poezii, prózu, drama) hodnotíme odděleně a ideálně dělíme kategorie i na zmíněná témata. Snažíme se, aby měli všichni stejnou poměrnou šanci na vítězství, a to nehledě na počet zaslaných příspěvků v jednotlivých soutěžních kategoriích. Pouze tematické texty mírně upřednostňujeme proti těm, které jsou psané na vyloženě volný historický námět.

Kontakty:

E-mail: pistedejiny@ffabula.cz

Facebook: www.facebook.com/piste-dejiny

Přejít nahoru