T. G. M.: K mytologii první československé republiky

Spolek studentů historie FF UK uspořádal dne 7. března 2023 představení knihy T. G. M.: K mytologii první československé republiky, jíž vydalo Nakladatelství lidové noviny v rámci edice Knižnice Dějin a současnosti. Pozvání do diskuze přijali prof. PhDr. Ivan Šedivý, CSc. (ÚČD FF UK), prof. PhDr. Jiří Štaif, CSc. (ÚHSD FF UK), PhDr. Adam Hudek, PhD. (ÚSD AV ČR) a PhDr. Vojtěch Kessler, PhD. (HÚ AV ČR). Moderování se ujal Mgr. Otmar Beneš, doktorand Ústavu českých dějin FF UK.

O knize

Zkratka prezidentova jména se již záhy po vzniku republiky stala značkou, jakýmsi národním brandem, magickou formulí, něčím, co mělo platnost mytického symbolu. Ta tři písmena promlouvala na titulní straně Čapkových Hovorů s T. G. Masarykem právě tak sdělně a zřetelně, jako když v roce 1991 užil režisér Oliver Stone ve svém filmu jiná tři emblematická písmena: JFK.
Předkládaná studie není biografií Tomáše Garrigue Masaryka. Nepřibližuje na základě pramenů historický obraz jeho osobnosti, ale naopak rekonstruuje jeho mytickou podobu. „Masarykovský mýtus“ neoznačuje v této práci více než pouhý název konkrétního osobnostního mýtu, i když především v pozdějších diskuzích jako by se jeho sémantické pole rozšiřovalo. Masarykovský mýtus je mýtem historickým i národním; snad nejvíce je však mýtem politickým: jde o „zakladatelský“ mýtus, spjatý se zrodem československé státnosti, demokratického parlamentního systému i nového národnostního uspořádání. (NLN)

Hosté

prof. PhDr. Ivan Šedivý, CSc.

Přednáší na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, kde donedávna působil jako ředitel Ústavu českých dějin. Věnuje se především dějinám Československa v letech 1918-1938, první světové válce a teoretickým problémům vojenských dějin. Je autorem řady studií a monografií, např. Češi, české země a Velká válka, 1914-1918. Jeho nejnovějším příspěvkem je představovaná studie.

prof. PhDr. Jiří Štaif, CSc.

Působí na Ústavu hospodářských a sociálních dějin FF UK, kde se zabývá problematikou moderních sociálních dějin, národní české společnosti a intelektuálními dějinami. Mezi jeho četná díla patří monografie František Palacký: Život, dílo, mýtus a jako spoluautor se podílel na knize Milníky moderních českých dějin. Krize konsenzu a legitimity v letech 1848-1989.

PhDr. Adam Hudek, PhD.

Náš druhý koreferent se zabývá slovenskou a českou historiografií po roce 1945, intelektuálními dějinami socialistického Československa a jeho vědní politikou. Je spolueditorem knih Čecho/slovakismus nebo Elity a kontraelity na Slovensku v 19. a 20. storočí a autorem řady článků a studií. V současné sobě působí jako vědecký pracovník na Ústavu pro soudobé dějiny Akademie věd ČR.

PhDr. Vojtěch Kessler, Ph.D.

Je vědeckým pracovníkem Oddělení moderních kulturních a sociálních dějin Akademie věd ČR, kde se zaměřuje na otázku geneze a vývoje historické paměti nebo vojenské a sociální dějiny druhé pol. 19. století a první pol. 20. století. Mimo jiné je spolueditorem knihy Sláva republice!: Oficiální svátky a oslavy v meziválečném Československu nebo edic Masarykových spisů.

Galerie

Přejít nahoru